Navigatie

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen via stickers-enzo.nl gelden de volgende algemene voorwaarden:

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van stickers-enzo.nl en op alle met stickers-enzo.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
Indien de Klant verwijst naar zijn of haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door stickers-enzo is ingestemd.

1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt

1.5
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met stickers-enzo in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6
stickers-enzo.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7
Door het gebruik van de internetsite van stickers-enzo.nl en of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8
stickers-enzo.nl is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.


Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten


2.1
Alle aanbiedingen van stickers-enzo.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2
stickers-enzo.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven email-adres. De Klant en stickers-enzo.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van stickers-enzo.nl gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. stickers-enzo.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.


Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1
Alle door stickers-enzo.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en gelden voor verzending binnen Nederland. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.

3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4
stickers-enzo.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.5
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6
Bij bestellingen op onze internetsite hanteren wij de volgende betalingsmethoden:

1.) iDeal
Met deze betaalmogelijkheid is uw betaling direct bij ons bekend, en kunnen wij uw order gelijk in productie nemen!
Meer informatie leest u op www.ideal.nl

2.) Vooruit betaling (overboeking) via overboeking per bank  naar ons bankrekeningnummer:
IBAN rekening nummer INGB 0003 2074 37 t.n.v GUIDODESIGN ( In hoofdletters) te Amstenrade, o.v.v. van uw ordernummer.
Omdat uw order pas in behandeling wordt genomen op het moment dat wij uw betaling ontvangen hebben, dient u rekening te houden met een langere levertijd.

3.) PayPal
Met deze betaalmogelijkheid is uw betaling direct bij ons bekend, en kunnen wij uw order gelijk in productie nemen!
Meer informatie leest u op paypal.com
Lees hier meer over hoe u als koper beschermd en veilig uw aankopen kunt doen via internet.

4.) Rembours ( Uitsluitend voor bestellingen binnen Nederland )
Bestellingen geplaatst met als betaaloptie rembours kunnen worden voldaan aan de pakketbeorger van PostNL.
Let op: De kosten voor deze service bedragen € 22,00 bovenop de reguliere verzend- en administratiekosten.
Dit zijn de kosten voor afhandeling door PostNL pakketservice.
stickers-enzo.nl berekent € 32,00 verzend- en administratiekosten bij niet afnemen / afhalen van rembourszendingen.

5.) Mister Cash ( Uitsluitend voor bestellingen vanuit België )
Klanten die hun bestelling plaatsen vanuit Belgie kunnen betalen met de betaalservice Mister Cash.
Uw betaling is dan gelijk bekend bij ons, en wij zullen uw bestelling z.s.m. verwerken.

6.)Achteraf betalen op factuur ( Uitsluitens voor zakelijke klanten bij bestellingen vanaf € 25,- excl. BTW)
Zakelijke klanten kunnen ervoor kiezen om de bestelde goederen te betalen na levering.
Bij d ebestelde goederen zal een factuur geleverd worden, welke na uiterlijk 14 dagen voldaan dient te worden.
Betaling op factuur uitsluitend na overlegging k.v.k. en btw gegevens.

Uw  bestelling wordt pas verzonden als uw betaling volledig is voldaan!
Wanneer uw betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, wordt de bestelling geannuleerd.
Als uw betaling bij ons binnen is, wordt dit in uw orderstatus verandert.
 

 

Artikel 4 Levering


4.1
stickers-enzo.nl heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per email worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud


5.1
De eigendom van produkten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan stickers-enzo.nl verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de Klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan stickers-enzo.nl zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.


Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht


6.1
De Klant is verplicht de produkten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde produkten. Indien de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u stickers-enzo.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien is aangetoond dat de produkten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft stickers-enzo.nl de keuze de desbetreffende produkten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe produkten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3
Indien u een produkt om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het produkt binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan stickers-enzo.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de produkten niet beschadigd of gebruikt zijn.


6.4
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt stickers-enzo.nl zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan stickers-enzo.nl betaalde.

6.5
De kosten voor het terugzenden van de produkten zijn voor rekening van de Klant.


Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1
stickers-enzo.nl geeft fabriek garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.2
stickers-enzo.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van stickers-enzo.nl. stickers-enzo.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


7.3
Indien stickers-enzo.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4
Het is mogelijk dat stickers-enzo.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. stickers-enzo.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.


Artikel 8 Overmacht

8.1
In geval van overmacht is stickers-enzo.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Artikel 9 Intellectueel eigendom


9.1
De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij stickers-enzo.nl haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3
Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van stickers-enzo.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door stickers-enzo.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
- het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
- het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2
stickers-enzo.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3
stickers-enzo.nl verstrekt geen klantgegevens aan derden.


Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter


11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 12 Diversen

12.1
stickers-enzo.nl is gevestigd te Amstenrade, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 14094149. Het BTW-identificatienummer is NL156651865B01.

12.2
Gelieve alle correspondentie te zenden aan stickers-enzo.nl, Kasteelstraat 1, 6436 EC Amstenrade. Of naar het email adres zoals staat  aangegeven op de internetsite.

12.3
Wanneer door stickers-enzo.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat stickers-enzo.nl deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 
Maandag 01 December, 2008    Copyright © stickers-enzo!  

Gastenboek

  • 14-02-2019 - Al meerdere keren naar volle tevredenheid stickers en bordjes besteld...  lees meer
  • 16-08-2018 - Is de RVS deurplaatje, opschrift "DEUR SLUITEN" 15x5cm ook in...  lees meer
  • 01-07-2018 - Al meerdere keren sticker besteld bij dit bedrijf. Altijd netjes...  lees meer
Plaats een bericht
© 2008 - 2019 stickers-enzo.nl - plakcijfers rvs deurplaatjes verboden stickers kleefcijfers | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.